DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekontrukce místní komunikace -

Ke Stadionu

 

Rekonstrukce místní komunikace - Ke Stadionu

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

 

živé obce

Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBOUCHEC (ÚPnSÚ)

jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 9/1999 ze dne 11. 5. 1999 je uložen na Stavebním úřadě v Libouchci (Libouchec č. p. 82), včetně dokladové dokumentace a je možné do něj nahlížet po dohodě s vedoucím (p. Trnka -tel. 475 222 345). Rovněž tak všechny platné změny č. 1 - 4 a č. 6 a č. 7 včetně dokladové dokumentace jsou k nahlédnutí na Stavebním úřadě v Libouchci.

Změna č. 5 ÚPnSÚ nebyla dokončena a její zpracování bylo zastaveno Usnesením ZO č. 23/13 /a ze dne 9. 12. 2013.

 

OZV č. 9/1999  zde

Územní plán sídelního útvaru Libouchec ani jeho Změny č. 1 - 4 nejsou zpracovány v digitální podobě.

Změna č. 6 ÚPnSÚ Dokument. č. 1č. 2 č. 3č. 4, č. 5č. 6č. 7č. 8č. 9č. 10 

Změna č. 7 ÚPnSÚ 1a Výkres základního členění1b Aktualizace zastavěného území Žďárek1b Aktualizace zastavěného území, Čermná1b Aktualizace zastavěného území, Libouchec2 Hlavní výkres3 Výkres VPS4 Koordinační výkres5 Výkres předpokládaných záborů6 Výkres širších vztahůZměna č. 7 ÚPNSÚ Libouchec, textová částZměna č. 7 ÚPNSÚ Libouchec, textová částZměna č. 7ÚPSÚ Libouchec, titulní listy

 

Stávající územní plán sídelního útvaru Libouchec, pozbude platnosti  ke dni 31. 12. 2020, proto je nutné v dostatečném předstihu zahájit přípravy na pořízení nového Územního plánu Libouchec. 

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 6. 6. 2016 přijalo usnesení č. 24/16 písm. d),  kterým schválilo zahájení příprav na pořízení nového Územního plánu Libouchec.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Anketní lístek

A picture