Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

 

Počáteční dokument Strategie rozvoje obce Libouchec a přidružených obcí pro období 2015-2020 schválený na 3. ZO dne 26.03.2015 pod č. 19/2015 písm. p)

Zápis z 1. zasedání Komise pro strategické plánování ze dne 8. listopadu 2016

Aktuálně k 11. 7. 2016 

 Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. Schválený  Strategický plán obce

ČERVEN 2016 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC - schválený

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g). 

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

Květen 2016:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE - ke dni 18.05.2016

Dne 18.5.2016 od 16 hod. proběhlo v klubovně hasičů veřejné projednání Strategického plánu rozvoje obce (prezentace promítaná na veřejném projednání - zde). Jednání se kromě zástupců pracovní skupiny a starosty obce zúčastnil pouze jediný občan (prezenční listina zde). Je smutné, že ani zástupci za působící organizace/spolky/sdružení v obci nemají zájem o tvorbu Strategického plánu, který může významně ovlivnit i jejich činnost.

 

NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU (ke dni 26.04.2016) zde

připomínky k plánu lze uplatnit v dotazníku zde nebo prostřednictvím formuláře zde

Vaše připomínky můžete uplatnit do pátku 27.5.2016.

Duben 2016:

Pozvánka na veřejné projednání strategického plánu (18.05.2016 od 16 h) zde

Pozvánka na jednání pracovní skupiny (22.04.2016 od 12 h) zde

(původně plánovaná 12.04.2016 byla ze zdravotních důvodů zrušena)

Leden 2016:

Pozvánka na první schůzku pracovních skupin (21.01.2016 od 15 h) zde

Červenec 2015:

POZOR - v textu níže naleznete nové informace (např.: výsledky internetově zpracovaného dotazníku i dotazníku doručeného v listinné podobě).

Červen 2015:

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC

                           pro období 2015-2022                                  

logo                                                                                         

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC

návrh plánu platný ke dni 26.04.2016 zde - připomínky k plánu lze uplatnit v dotazníku zde nebo prostřednictvím formuláře zde

Zastupitelstvo obce Libouchec na svém 5. zasedání konaném dne 21.5.2015 schválilo záměr zpracovat Strategický plán rozvoje obce Libouchec. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Libouchec (dále jen „Strategický plán“) je Obec Libouchec ve spolupráci s MAS Labské skály, která bude poskytovatelem odborné pomoci při tvorbě Strategického plánu.

CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2022). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

ZAPOJTE SE DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na této webové stránce průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo se přímo účastnit procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených priorit dosaženo.

Abychom zjistili, jak se Vám v obci Libouchec žije, připravili jsme pro Vás následující dotazník. Výstupy z tohoto dotazníku budou jedním z významných podkladů pro připravovaný Strategický plán.

 

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE LIBOUCHEC

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ ke dni 9.7.2015 - vyplnilo pouze 97 občanů !!! 

(50 v listinné podobě):

https://docs.google.com/forms/d/1lJC2GUSVlh1oVs2zpJJYgBx1LH4kdWuJufq_5DFUro8/viewanalytics?usp=form_confirm

písemný dodatek jednoho občana zde:

dotazník pro občany (vyplňte do 5.7.2015) – UKONČENO on - line

dotazník pro občany v listinné podobě - UKONČENO  (vytiskněte, vyplňte a do 5.7.2015 odevzdejte na OÚ v podatelně
nebo v kanceláři matriky u A. Flígrové, kde zároveň lze požádat o případný výtisk dotazníku)

PROSÍME, NEVNÍMEJTE DOTAZNÍK TAK, ŽE SE TÝKÁ POUZE OBČANŮ ČÁSTI OBCE LIBOUCHEC - JE SMĚŘOVÁN I OBČANŮM OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBCE, TJ. OBČANŮM KNÍNIC, ŽĎÁRKU I ČERMNÉ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘÍPADNÉ DALŠÍ PODNĚTY.

CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE?

V současné chvíli jsme na začátku celého procesu, kdy je potřeba vytvořit realizační tým, který bude Strategický plán vytvářet a dále pracovní skupiny tvořené místními aktéry (zejména vedení obce, podnikatelé, neziskové organizace, skupiny aktivních občanů, apod.).

POKUD SE CHCETE AKTIVNĚ SPOLUPODÍLET NA TVORBĚ NAŠÍ SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI, ZAPOJTE SE DO ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN, KTERÉ BUDOU ŘEŠIT KONKRÉTNÍ PROBLÉMY A TÉMATA PRO ROZVOJ OBCE A BUDOU SE SPOLEČNĚ PODÍLET NA PŘÍPRAVĚ A TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU.

MOŽNOST ZAPOJIT SE MAJÍ VŠICHNI OBČANÉ LIBOUCHCE, PODNIKATELÉ, SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE, PROSTĚ VŠICHNI, KTERÝM NA DĚNÍ V OBCI ZÁLEŽÍ! VAŠE NÁZORY A NÁMĚTY MOHOU VÝZNAMNĚ PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V OBCI.

Za tímto účelem byly vytvořeny následující pracovní skupiny:

Pracovní skupina „Kultura, sport a cestovní ruch“.

Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.

Pracovní skupina „Sociální oblast, zdravotnictví a vzdělávání“.

Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

Pracovní skupina „Infrastruktura, občanská vybavenost a životní prostředí“.

Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.

Pracovní skupina „Ekonomika, podnikání a správa obce“.

Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO PRACOVNÍCH SKUPIN

přihlášení do pracovní skupiny - JEŠTĚ MÁTE MOŽNOST !!!

Do pracovních skupin se můžete přihlásit rovněž osobně na Obecním úřadě v Libouchci u Aleny Flígrové nebo v podatelně. Máme zatím přihlášeno pouze 6 občanů, kteří se chtějí na tvorbě plánu aktivně podílet.

 

Pokud Vás dění v obci zajímá, ale nemáte na jednání pracovních skupin časový prostor, velmi uvítáme Vaše podněty a návrhy.
MÁM NÁVRH ČI PODNĚT - UKONČENO.

V souběhu s přípravnými fázemi Strategického plánu probíhá tvorba Komunitního plánu sociálních služeb, který bude výchozím podkladem pro Strategický plán. Více informací o komunitním plánu naleznete v odkaze: KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

 

 

 

 

 

 

 

 

A picture