DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

 

živé obce

Obsah

Hasiči

 I. JSDHO (odkaz zde)

         ("Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Libouchec")

obec-1/organizacni-slozky/vyjezdova-jednotka-jsdho/

 

II. SH ČMS - Sdružení dobrovolných hasičů Libouchec

         (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Libouchec)

a) SH ČMS – SDH Libouchec (odkaz zde)

403 35 Libouchec 337
IČ: 63153823
Starosta:  Lubomír Bárta (od 18.1.2014)

Ke dni 31.12.2015 má SDH Libouchec 69 členů, z toho 38 mladých hasičů.

SDH je organizační jednotkou SH ČMS, který vznikl dnem zápisu do registru organizačních jednotek. SDH je právnickou osobou s neomezenou právní a majetkovou odpovědností. Statutárním orgánem SDH je starosta, velitel nebo některý pověřený člen výboru. Členem SDH se může stát osoba od 18let věku, mladým hasičem dítě od 3let věku.
SDH v rámci svého územního obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje zejména

součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany s orgány obce, s veřejností a s fyzickými a právnickými osobami
vnitřní činnosti a záležitosti.

Základní úkoly SDH:
SDH se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, mimojiné zejména na podílení se

 • na poradenské a konsultační činnosti
 • na činnosti preventivních požárních hlídek
 • na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požárem
 • na osvětové, preventivně výchovně a vzdělávací činnosti zaměřené
 • na předcházení požárům na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí
 • na vyhledávání zejména členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru.

SDH přiměřeně a podle svých možností pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin, popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá na udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii. Dobrovolnou prací svých členů přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí a podílí sena humanitární pomoci.
Činnost SDH je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů.

 

DOTACE 2017

Krajský úřad Ústeckého kraje přidělil dne 30.05.2017 na základě žádosti a doložených podkladů neinvestiční dotaci na pořízení vybavení pro výuku s moderní (elektro)technikou ve výši 86.400,- Kč, kterou pro svou činnost využívají jak dospělí členové JSDHO a SDH, ale děti a mládež SDH (Smlouva č. 17/SML1026/SOPD/OKH ze dne 30.05.2017).

Obec Libouchec se na pořízení nového vybavení podílela částkou ve výši 11.550,- Kč (Veřejnoprávní smlouva č. 28 ze dne 04.09.2017).

Logo

 

Logo

b) Kolektiv mladých hasičů při SH ČMS - SDH Libouchec (Kolektiv MH Libouchec) (odkaz zde)

Vedoucí kolektivu: Alena Flígrová

V kolektivu MH se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.

Mladý hasič

 • se přiměřeně ke svému věku aktivně podílí na činnosti SDH a kolektivu MH
 • usiluje o získání základních odborných znalostí a dovedností
 • chrání majetek SDH
   

Zásady mladých hasičů:

 • být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat v kolektivu MH, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí
 • soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou fyzickou a psychickou kondici, ověřovat ji prostřednictvím soutěží
 • prohlubovat si své znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany
 • poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí, rozvíjet mezinárodní spolupráci.
   
A picture