DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE LIBOUCHEC

ŽÁDOST O DOTACI NA SPOLKOVOU ČINNOST

ŽÁDOST O DOTACI NA JEDNORÁZOVOU AKCI PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - SEZNAM ČINNOSTI A AKCÍ

Příloha č. 2 - PLNÁ MOC

Příloha č. 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Ostatní projekty

 

  • O firmě CPI- www.cpi.cz  
  • Dohoda s obcemi
  • Nejčastější otázky o centru CPI Park Žťárek

 

Základní informace:

CPI Park Žťárek je prvním z logistických projektů společnosti CPI Group. Nachází se ve strategické lokalitě v Ústeckém kraji přímo u sjezdu z dálnice D8, jen 16 kilometrů od hraničního přechodu s Německem. Park bude ležet v katastrálním území obcí Libouchec a Velké Chvojno. Tato poloha, zejména díky napojení dálnice D8 na německou a tedy i evropskou dálniční síť, nabízí investorům možnost rozvoje podnikání a distribuce zboží na významné trhy.

Park tvoří 12 hal, které budou sloužit pro logistiku, tedy všemi činnostmi souvisejícími s dopravou a skladováním, a lehkou výrobu. V tom případě se bude jednat o manipulační a kompletační práce. Zahájení výstavby parku je plánováno do konce roku 2008 a první dvě haly by mohly být hotovy v první polovině příštího roku.

Generálním dodavatelem stavby se na konci srpna 2008 stala olomoucká společnost GEMO, spol. s r.o.

Investoři a pracovní místa 
Budoucími nájemci areálu CPI Park Žťárek se stanou větší i menší firmy, které se věnují distribuční činnosti nebo lehké výrobě. Prostory v nových halách budou nabídnuty i místním firmám, kterým už nevyhovují jejich stávající prostory a hledají nové možnosti pronájmu. Součástí nových prostor bude i kancelářské zázemí firem. Projekt umožňuje i zřízení předváděcí místnosti pro prezentaci výrobků.

CPI Park Žťárek je projektován tak, aby v něm mohlo v budoucnu pracovat až 3300 zaměstnanců firem. Uplatnění zde najdou lidé různých profesí, od skladníků, řidičů a operátorů ve výrobě přes kvalifikované odborníky až po administrativní pracovníky.

Dohoda s obcemi 
CPI Park Žťárek a obce Velké Chvojno a Libouchec se dohodly na podmínkách vzájemné spolupráce. Součástí dohody, která je zveřejněna i na těchto webových stránkách, jsou i závazky nového investora vůči obcím a jejich obyvatelům. V souvislosti s výstavbou parku proto dojde mimo jiné k zabezpečení dopravních omezení, které odkloní kamionovou dopravu z obcí, vybudování nových chodníků nebo autobusových zastávek. Obce budou rovněž například spolurozhodovat o úpravě zeleně a výsadbě nových dřevin, a to i mimo areál CPI Park Žťárek.  

Dohoda s obcemi

Společnost CPI Park Žťárek připravila Smlouvu o spolupráci s obcemi Libouchec a Velké Chvojno. Smlouva stanovuje, že CPI Park Žťárek

1. na vlastní náklady vybuduje ochranné valy v zónách západ, východ a sever a osází je izolační zelení dle dokumentace pro stavební povolení.

2. se podpisem smlouvy s obcemi rovněž zavazuje provést na vlastní náklady rozšíření Klíšského potoka.

3. bude spolupracovat s obcí Libouchec a s obcí Velké Chvojno na přípravě veškerých předložených žádostí o dotace z Operačního programu pro životní prostředí, z Operačního programu rozvoje venkova a dalších národních dotačních zdrojů na zajištění plynofikace a odkanalizování dotčených obcí. Zároveň bude oběma obcím poskytovat potřebnou součinnost v rámci zajišťování vlastních zdrojů na projekty.

4. na vlastní náklady vybuduje točnu na konci původní komunikace starého příjezdu na silnici I/13 v obci Žťárek, případně vhodnými opatřeními zabezpečí, aby byl zamezen vjezd kamionů do obce Žťárek.

5. umístí závory na záchytném parkovišti postaveném v areálu parku, aby nesloužilo jako odpočívadlo pro kamiony z dálnice a využívali jej jenom investoři z parku.

6. vybuduje na vlastní náklady chodníky pro pěší podél silnice III. Třídy, a to ve směru od mostku přes železnici až ke kruhové křižovatce na silnici II. a III. třídy s adekvátními přechody pro pěší.

7. se podpisem smlouvy zavazuje prověřit na vlastní náklady možnost znovuobnovení napouštění požární vodní nádrže v obci Žťárek dešťovou vodou. Obec Libouchec zároveň bude usilovat o zajištění nápravy u dodavatele stavby dálnice, při jejíž realizaci k přerušení přítoku vody do vodní nádrže došlo.

8. zajistí na vlastní náklady stavební úpravy potřebné pro umístění autobusových zastávek, a to na základě vyhodnocení provedeného zkušebního provozu.

9. vysadí dřeviny a ostatní zeleň v obci Libouchec a v obci Velké Chvojno, a to jako kompenzaci za vykácené dřeviny v rámci výstavby areálu CPI Park Žťárek v rozsahu o 30 % více než byl rozsah původních dřevin, vykácených nebo poškozených v rámci výstavby parku.

10. bude v maximální možné míře usilovat o zajištění dopravního omezení nadměrných nákladů po komunikaci III. třídy vedoucí přes most směrem na Žťár.

11. na pozemku, který pro tento účel poskytne obec Libouchec, vybuduje na vlastní náklady v obci Ždárek dětské hřiště.

12. vybuduje na vlastní náklady zdroj pitné vody pro chatovou osadu.

13. se podpisem smlouvy zavazuje spolupracovat s obcemi při přípravě žádostí na opravu státních a místních komunikací do regionálního operačního programu.

 
Nejčastější otázky o centru CPI Park Žťárek

Co je to CPI Park Žťárek? 
CPI Park Žťárek je areál, kde je možné provozovat sklady, logistiku a lehkou výrobu (tedy montážní a kompletační práce). Nezanedbatelnou součást parku tvoří i kanceláře a administrativní zázemí. Společnost, která si pronajme v areálu halu nebo její část, si tu bude moci otevřít i předváděcí místnost, kde zákazníky seznámí se svým zbožím nebo výrobky.

Co je to logistika? 
Logistika je soubor činností, jehož úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, množství a kvalitě na správném místě a se správnými náklady. Není to tedy jen pouhé skladování nebo doprava. Logistika zahrnuje všechno, co se skladováním a dopravou může souviset - například příprava zboží nebo jeho balení. Kdo je majitelem parku a jaké firmy v něm budou? Naše společnost, CPI Park Žťárek, a.s., patřící do skupiny CPI Group, je jediným majitelem celého areálu. V České republice působíme již mnoho let. Nedávno se našimi partnery staly významné britské investorské rodiny. V areálu parku budou působit nejen velké podniky, jejichž výrobky a zboží budou směřovat do celé Evropy, park je otevřen i pro menší firmy z regionu, které si mohou pronajmout třeba jen část haly.

Proč je park umístěn právě do okolí Žťárku? 
Kolem Žťárku je v provozu nová dálnice D8, která je napojená na německou a evropskou dálniční síť. Doprava zboží mezi Českou republikou, Německem a Polskem je dnes velmi potřebná a důležitá. Prakticky každé zboží, které jede z nebo do „západní Evropy" jede přes Německo. Nároky na přepravu se velmi zvýšily i dalším otevřením vnitřních hranic v Evropě. Poloha celého parku nedaleko hranic a pár set metrů od dálnice je proto z těchto ohledů výhodná.

Jak bude vypadat areál parku? 
Park bude rozdělen na tři zóny, v budoucnu ho bude tvořit 12 hal. V první fázi budou vybudovány dvě haly. Součástí parku budou i parkoviště, retenční nádrže na zadržení dešťové vody, čistička odpadních vod, zeleň atd..

Kdy se park začne stavět a kdy bude dokončen?

S výstavbou parku plánujeme začít na podzim roku 2008, po obdržení všech potřebných povolení a souhlasů. První dvě haly by měly být dokončeny na jaře roku 2009. Všechny další vždy nejpozději sedm měsíců od podpisu smlouvy s jejich budoucími nájemci. Celý areál by měl být hotov v průběhu 3-4 let.

Kolik kamionů bude jezdit denně do parku?

V některých novinových článcích se mluvilo až o 1500 kamionech, které by měly denně projet parkem. Toto číslo vychází z teoretických výpočtů pro účely tzv. malé EIA. Tyto výpočty vyjadřují maximální hodnotu pro daný výpočtový model v případě využití celého areálu pro logistiku. V praxi však není celý areál určen pro logistiku a proto nebude nikdy těchto hodnot dosaženo. Stejná skutečnost platí i pro určení počtu parkovacích stání pro osobní automobily, kde tento výpočtový model uvažuje s využitím celého parku naopak pouze pro lehkou výrobu. Proto přesný počet kamionů a požadavků na parkovací místa pro osobní auta závisí na tom, jak velká část parku bude využívána pro logistiku, která má větší nároky na dopravu a menší nároky na parkovací místa, a jak velká pro lehkou výrobu, která má poměr přesně opačný než logistika.

Nedostanou se kamiony přímo do obcí? 
Kamiony přirozeně využívají nejlepší a nejrychlejší možnost cesty, a tou je dálnice. Navzdory tomu plánujeme několik opatření, aby kamiony do okolních obcí nejezdily. Příkladem bude výškové omezení nebo bariéra u vjezdu do Žťárku. Aktivně navíc jednáme s úřady o možnosti dalších dopravních omezení na státních silnicích, které by zamezily kamionům průjezd okolními obcemi.

Jak plánujete omezit hluk v okolí parku?

Součástí projektu jsou rozsáhlá opatření omezující hluk, na kterých jsme spolupracovali s různými odborníky a specialisty, a to nejenom na základě požadavků hygienické stanice. Byly provedeny různé studie, které jsou i nad rámec zákonných povinností. Výsledky takovýchto studií byly zapracovány do projektu. Například protihlukový val dosahuje až šestimetrové výšky. Poškodí výstavba parku vsakování vod? Výstavba hal a dalších zpevněných ploch vyvolává obavy, že půda nebude schopna zadržovat vodu do té míry, jak je tomu dnes. Proto investor plánuje vybudovat retenční nádrže, které budou dešťovou vodu zadržovat. Ta bude zpětně použita například na zavlažovaní zeleně. Ve skutečnosti je obava o protékání povrchových vod nepodložená. V praxi naopak provedená opatření budou regulovat množství vod vypouštěných dále do bezejmenného a Klíšského potoka a tím dojde k regulaci vypouštění dešťových vod, což může vést k předcházení, omezování či úplnému zabránění záplav, které obyvatele doposud sužovaly.

Dojde v okolí parku k oteplování?

Odborníci z Českého hydrometeorologické ústavu tvrdí, že v okolí parku nedojde k citelnému oteplení v létě, ani k ochlazení v zimě. Slunce svítící na asfalt na silnicích nebo parkovištích ho samozřejmě zahřívá, tak jako je tomu všude jinde. Podle odborníků to však v žádném případě nemůže způsobit změnu mikroklimatu. Vybudování parku nezpůsobí žádnou změnu teplot v jeho okolí. Je součástí projektu výsadba zeleně? Náš projekt počítá se zachováním části stávající zeleně. Náhradou za vykácené stromy bude vysazeno o 30 % víc dřevin. Stromy a keře přibudou přímo v areálu, na protihlukových valech, ale i v okolí areálu dle požadavku obcí. Množství a rozsah sadových úprav převyšuje zákonné povinnosti stavebníka.

Jak dlouho zůstanete v regionu? Není to tak, že rozkopete louky a odejdete?

Naše společnost zůstane majitelem areálu a neprodá ani park, ani jeho část. Jednotlivé haly budeme pronajímat nájemcům, stále však budeme dohlížet na celkový provoz, čistotu a dodržování podmínek v celém areálu CPI Parku Žťárek. To je důvod, proč se naše společnost tak aktivně snaží o rozvoj dobrých vztahů s okolními obcemi a jejich obyvateli. 

Je opravdu 87 % místních proti?

Toto číslo není výsledkem žádného objektivního průzkumu. Lidé se neměli možnost vyjádřit k projektu, ale byli tlačeni do odpovědi na otázku, zda by jim vadilo, kdyby se louky poblíž jejich obce změnily v zóny s plechovými halami a parkovišti pro tisíce aut. Znění otázky je tedy manipulativní, tak jakoby bylo manipulativní zeptat se, zda místní občané chtějí v blízkosti jejich obce silného investora, který jim přinese nová a lepší pracovní místa, podpoří rozvoj regionu, zajistí zakázky místním podnikatelům a peníze do obecních rozpočtů. Pak by průzkum asi dopadl jinak, ovšem také by zkresloval pravdu. To číslo tedy není korektní a způsob, jakým byl průzkum realizován, je neobjektivní.

Kolik pracovních míst park přinese?

Přesný údaj závisí na nájemcích parku a druhu činností, které zde budou vykonávat. Opatrné údaje hovoří o stovkách nových pracovních míst v rámci první etapy, park je ovšem projektován tak, aby mohl v budoucnu poskytnout práci až 3300 lidem.

Najde se v parku práce pro místní lidi?

Lidé z regionu budou první, na které se noví nájemci parku obrátí. Je možné říct, že většina nájemců ihned po podepsání smlouvy začne hledat nové zaměstnance v okolí parku, protože je to nejjednodušší a nejvíce praktická možnost. Navíc připravujeme systém, pomocí něhož hodláme o nabídce nových pracovních míst v parku efektivně informovat všechny zájemce v okolí.

Ovlivní park rozvoj hromadné dopravy?Přibudou autobusové spoje?

Pro budoucí potřeby parku bude muset dojít k rozvoji hromadné dopravy v okolí. Připravujeme kyvadlovou dopravu, nové autobusové linky a vlakové zastávky, bude nutné upravit spojení s většími městy regionu. V důsledku toho se zlepší i dopravní spojení Žťárku, Žťáru, Libouchce a obcí na Chvojensku s Ústím, Teplicemi nebo Děčínem.

Co přinese park obcím v jeho okolí?

Především dlouhodobé partnerství s investorem parku.Jeho součástí bude dlouhodobá pomoc při přípravě projektů, podíl na modernizaci infrastruktury, úprava komunikací, rozvoj hromadné dopravy a celá řada kompenzací. I to je však jen část aktivit, kterými chce investor podpořit rozvoj nejenom v okolí parku.

Kde budou nájemci parku platit daně?

Naší ambicí je přilákat zahraniční nájemce, například ze sousedního Německa. V takovém případě je oboustranně výhodné zaregistrování společnosti nájemce v Čechách, přičemž její sídlo bude na adrese parku. Tím budou automaticky spadat pod příslušné místní obecní respektive krajské úřady - a zde budou také platit daně z příjmu. Podle zákona o daních se pak zhruba jedna pětina jimi zaplacených daní vrátí zpět do rozpočtu obcí. Výše částky se odvíjí od počtu obyvatel dané obce.

Co přinese výstavba parku podnikatelům v okolí?

Do parku přijdou nejen noví nájemci, ale i jejich zaměstnanci, kteří představují potenciální zákazníky pro firmy a krámky v okolí. Park bude tedy představovat příležitost pro místní podnikatele, jak tyto zákazníky oslovit. Konkrétní podoba záleží samozřejmě na šikovnosti každého z nich.

Co je pravdy na článcích, že si kupujete ty, co s výstavbou nesouhlasí?

Naše společnost si nikoho nekupuje. Je nám líto, že jsme svědky podobných pomluv. Ještě více nás však mrzí, že jejich obětí jsou i některé občanské iniciativy, které, ačkoliv s námi leckdy nesouhlasily, měly odvahu o tom s námi jednat. Opravdu nespravedlivé je, že tyto nařčení šíří většinou ti, kdo se do diskuse s námi nikdy nezapojili a naši výzvu ke společnému jednání chtěli využít pro vlastní medializaci.

Na co byl použit dar 20.000 Kč pro OS Chvojensko?

Lidé z tohoto sdružení se rozhodli ještě dávno před tím, než byl ohlášen záměr vybudovat areál CPI Park Žťárek, že je třeba jejich stávající internetové stránky předělat tak, aby odpovídaly všem potřebám a požadavkům pro sdělování informací spoluobčanům. Po našem příchodu došlo ke vzájemné dohodě o sdělování informací o projektu prostřednictvím stránek Chvojenska, které bylo však třeba vybudovat. Proto jsme nabídli, že jejich předělání uhradíme. Tato dohoda byla od počátku veřejně známa.

Jak reaguje investor na nesouhlas a připomínky proti výstavbě parku?

Vzhledem k tomu, že CPI Park Žťárek je významný projekt, objevují se samozřejmě hlasy pro i proti a ozývají se i některé ekologické organizace. Naše společnost respektuje i jiné názory a již několikrát dokázala, že každý konstruktivní návrh je vítán. Některá, a nejenom místní občanská sdružení, která o projekt měla zájem, se standardní cestou zapojila do schvalovacího procesu již při posuzování vlivu na životní prostředí - tzv. malé EIA. Některé jejich připomínky a nápady byly do celého projektu zapracovány.

Tým CPI Park Žťárek, a.s.

17. září 2008

Společnost CPI Park Žťárek splní všechny tyto závazky do 6 měsíců od podepsání smlouvy s obcemi Libouchec a Velké Chvojno.  

A picture