DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekontrukce místní komunikace -

Ke Stadionu

 

Rekonstrukce místní komunikace - Ke Stadionu

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

 

živé obce

Navigace

Obsah

Obecní úřad

Obecní úřad vykonává přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony

Obecní úřad je zároveň MATRIČNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá a Velké Chvojno (vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Obecní úřad je zároveň STAVEBNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá, Petrovice a Velké Chvojno (z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 

Starosta obce Libouchec: Jiří Bolík
Tajemník OÚ: David Škultety, DiS. (od 01.07.2017)
Místostarosta: Ing. Jiří Štěrba
   
Adresa: 403 35 Libouchec 211
www: www.libouchec.cz
email: obec@libouchec.cz
tel: +420 475 222 201
IČO: 00266833
ID dat. schránky: en2bc4v


ÚŘEDNÍ HODINY:  

pondělí                  8 - 11.20 h. a 12.20 - 17 h. (pokladna se uzavírá v 16.30 h.) 

středa                    8 - 11.20 h. a 12.20 - 17 h. (pokladna se uzavírá v 16.30 h.) 

     
     
     
     
     

STRUKTURA OBECNÍHO ÚŘADU


                 Obecní úřad 

(budova na adrese: Libouchec č.p. 211)

Budova OÚ

Sekretariát starosty obce a tajemníka Obecního úřadu Libouchec (podatelna, spojovatelka): Zdeňka Rošlapilová
Správa hřbitova: Zdeňka Rošlapilová
Legalizace, vidimace (ověřování podpisů a listin), matrika: Alena Flígrová
Zdeňka Rošlapilová
Evidence obyvatel: Alena Flígrová
Odpadové hospodářství: Iveta Mrázková
Povolení provozu výherních hracích přístrojů:  
Zajišťování ověřených výpisů (např. z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atd.) – CZECH POINT:


Alena Flígrová

Mzdová účetní – ekonom rozpočtář: Vladimíra Hejnová

Úsek sociálních věcí:

 

 

 

Mgr. Petra Mésárošová

Alena Flígrová

 

 

Odbor stavební a životního prostředí

(budova na adrese: Libouchec č.p. 82

 

budova SÚ

Odbor stavební a životního prostředí

 
Vedoucí odboru: Josef Trnka 
Referentka stavebního odboru a odboru životního prostředí: Eva Karásková
Referentka: Julia Čadová
Referentka: Daniela Křížová

 

 
Správa majetku obce Libouchec

(budova na adrese: Libouchec č.p. 337)

 
   
budova SMO

 

Vedoucí SMO:

 

Milan Plíva

 

Zástupce vedoucího SMO:

Oldřich Strzepek
Referent energetiky a revizí: Oldřich Strzepek
Správa majetku obce Libouchec zajišťuje mj. sjízdnost místních komunikací v obci, údržbu veřejné zeleně, opravy bytového fondu obce apod.  
   
   


Komise k projednávání přestupků obce Libouchec - činnost komise ukončena -  uzavřena veřejnoprávní smlouva s výkonem této činnosti: ÚMO Ústí nad Labem-Severní Terasa.

 

 

KONTAKTNÍ MÍSTO ÚŘADU PRÁCE ČR (hmotná nouze) - od prosince 2015 je kontaktní pracoviště hmotné nouze uzavřeno, klienti dochází do budovy Magistrátu města Ústí nad Labem

 

 

 

 
                    Telefonní seznam:    
Sekretariát - zároveň spojovatelka: 475 222 201  

Starosta:

475 222 210  

Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí:

475 222 345  

Odbor stavební a životního prostředí:

475 222 344  

Správa majetku obce:

724 181 301   

Sportovní hala:

475 222 354

 

 

 

 
 

 

 
     


 

A picture