DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Odbor stavební a životního prostředí

 

Sídlo:

Libouchec č.p. 82

(budova u autobusového nádraží)

   
Telefon:

475 222 344

475 222 345 (vedoucí odboru)

   
Fax: 475 222 206    
E-mail: stavebni@libouchec.cz    
Vedoucí odboru: Josef Trnka  


Tel.
475 222 345

Referenti:

Eva Karásková

Daniela Křížová

Územní rozhodování
Stavební řád
Ochrana přírody a krajiny

 

Tel.
475 222 344


Zřízení : Stavební úřad v Libouchci byl zřízen dne 30.04.1991 Obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 15.04.1991.

Územní působnost - Libouchec, Velké Chvojno, Tisá, Petrovice

- přesná specifikace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Rozsah činnosti

1. Územní rozhodování

 •  vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 •  vydává rozhodnutí o využití území
 •  vydává rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území
 •  vydává rozhodnutí o dělení ma zcelování pozemků
 •  vydává rozhodnutí o ochranném pásmu
 •  vydává změny a zrušení územních rozhodnutí
 •  vede zjednodušené územní řízení * vydává územní souhlas
 •  vede spojené územní a stavební řízení * vydává souhlasy pro speciální stavební úřady k povolení staveb těmito orgány
   

2. Stavební řád

a) Ohlašování staveb

 •  přijímá ohlášení jednoduchých staveb
 •  přijímá ohlášení terénních úprav a zařízení
 •  přijímá ohlášení udržovacích prací
   

b) Stavební řízení a povolení

 •  vydává stavební povolení
 •  vypořádává námitky účastníků ve zkráceném stavebním řízení
 •  povoluje změny stavby před jejím dokončením c) Užívání staveb
 •  vydává souhlas s užíváním staveb
 •  vydává kolaudační souhlas
 •  povoluje předčasné užívání staveb
 •  povoluje zkušební provoz
 •  povoluje změny v užívání staveb
   

d) Odstraňování staveb

 •   vydává povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 •  vydává nařízení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
   

e) Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

 •  provádí kontrolní prohlídky staveb
 •  nařizuje neodkladné odstranění staveb a nutné zabezpečovací práce
 •  nařizuje nezbytné úpravy staveb
 •  nařizuje údržbu staveb
 •  nařizuje vyklizení staveb
 •  vydává opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
   

f) Evidence a ukládání písemností
 

g) Obecné požadavky na výstavbu

 •  uděluje výjimky z obecných požadavků na využívání území
 •  uděluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu h) Sankce
 •  projednává přestupky
 •  projednává správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
   

3. Ochrana přírody a krajiny

 •  povoluje kácení mimolesní zeleně (pouze pro obec Libouchec)
 •  eviduje památné stromy
   

4. Doprava

 •  povoluje zvláštní užívání místních komunikací (pouze pro obec Libouchec)
 •  povoluje ukládání sítí technické infrastruktury do místních komunikací (pouze     pro obec Libouchec)
A picture