DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Poplatky se platí buď v hotovosti nebo platební kartou v pokladně OÚ Libouchec, převodem na účet obce č. 1627411/0100 - při převodu je důležité uvést buď správný variabilní symbol (zjistíte u pokladní) nebo do poznámky vepsat v tomto tvaru "PŘÍJMENÍ - DRUH PLATBY".

Provoz pokladny OÚ Libouchec:

pondělí a středa       8:00 - 11:20 a 12:20 - 16:30 h.

v jiné dny po dohodě

 

Místní poplatek za psa:

e_download.php?file=data/editor/138cs_1.pdf&original=362-ozv22010.pdf

např.:

Libouchec - v rodinném domě 150,- Kč, ve vícebytových objektech 250,-

výjimka pro poživatele důchodů: 100,- Kč

okolní obce + Nový Libouchec 100,-

Splatnost: do 31.03. příslušného kalendářního roku.

 

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu:

Poplatník je každý občan s trvalým pobytem ve správním území naší obce. Výše poplatku činí 600,- Kč na občana za rok.

Poplatníkem je také vlastník rekreačního objektu, ve kterém není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. Poplatek činí 600 Kč za rok.

Platbu za komunální odpad za občana lze zaplatit:

a) jednorázově nejpozději do 30. 6.

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6.  a do 31. 12. 

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 

Podrobně viz Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Při platbě je potřeba uvádět jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

A picture